Blog

Trajnim – Hernia Diskale, Metoda McKenzie

Hernia diskale dhe metoda McKenzie
Practical Trainings

Trajnim – Hernia Diskale, Metoda McKenzie

Trajnim 2 ditore me qellim pergatitjen e e fizioterapisteve per diagnostifikimin dhe trajtimin e pacienteve me hernie diskale cervikale dhe lumbare.

Lektore: Klejda Tani, PhD.

Data 

Kushton

Cfare do te mesoni gjate trajnimit:

1. Sindromi Radikular – Hernia Diskale dhe simptomatologjia per regionin lumbar dhe cervikal
2. McKenzie – principet e metodes dhe indikacionet. Dallimi midis Sindromit Postural, Sindromi Disfunksional dhe Sindromi Derangement.
3. McKenzie – Ushtrime per regionin cervikal dhe regionin lumbar
4. Teknika myofasciale rreth regionit cervikal dhe lumbar
5. Neurodinamika – mobilizimi i nervave periferik te ekstremiteteve te siperme dhe te poshtme.
6. Metoda Dynamic Neuromuscular Stabilisation dhe ushtrime specifike per hernie diskale

Program – Hernia Diskale dhe Metoda McKenzie

Dita Ora Metodika Subjekti Instruktor
Dita 1
1 9:00 – 9:40 Prezantim teorik Metoda McKenzie – Hyrja Klejda Tani
9:40 – 10:15 Prezantim teorik Ekzaminimi i Hernies Diskale
10:15 – 10:20 Diskutim
10:20 – 11:15 Demostrim praktik dhe luajtje roli Ekzaminimi i Hernies Diskale Klejda Tani
11:15 – 11:30 Pushim
11:30 -12:00 Prezantim teorik Protokolli i terapise sipas Metodes McKenzie Klejda Tani
12:00 – 13:00 Demostrim praktik dhe luajtje roli Hernia diskale lumbare – Teknika miofasciale Klejda Tani
13:00 -13:10 Diskutim
Dita 2
2 9:00 – 10:30 Demostrim praktik dhe luajtje roli Hernia diskale lumbare, ushtrime sipas McKenzie dhe Neurodinamika

terapia posturale

Klejda Tani
10:30 – 10:35 Diskutim
10:35 -10:50 Pushim
10:50 – 12:20 Demostrim praktik dhe luajtje roli Hernia diskale Cervikale, Teknika miofasciale, Ushtrime sipas McKenzie, terapia posturale Klejda Tani
12:20 – 13:00 Demostrim praktik dhe luajtje roli ·         Hernia diskale Torakale

·         Aplikimi Kinesiotape per regjionin cervikal, torakal, dhe lumbar

Klejda Tani
13:00– 13:10 Diskutime dhe Vleresimi perfundimtar i organizimit nga pjesemarresit

Ne perfundim te trajnimit do te jeni te afte te diagnostifikoni dhe trajtoni pacientet me hernie diskale cervikale dhe lumbare me nje protokoll te detajuar trajtimi fizioterapeutik.

Orari i trajnimit 9:00-13:10