Blog

Trajnim – Rea Taping Method – Kursi Bazik

Practical Trainings

Trajnim – Rea Taping Method – Kursi Bazik

Trajnim 2 ditore me qellim pergatitjen e e fizioterapisteve per aplikimin e metodes Rea Taping Method.

Data 11- 12 Nentor 2023

Kushton 120 euro

Lektor: MSc. Driton Tifeku

Cfare do te mesoni gjate trajnimit:  Programi i Rea Taping Method – Kursi bazik

Dita 1 Programi Lektor
9:00-9:15 Arritja dhe regjistrimi i pjesëmarrësve

 

9:15-10:15 Hyrje

Historia

Metoda Rea taping

Lektor: Driton Tifeku
10:15-11:00 Katër teknikat kryesore

Teknika muskulare

Teknika ligamentoze/tendinave

Teknika korrektice

Teknika limfatike

Lektor: Driton Tifeku
11:00-11:05 Diskutim dhe pyetje  
11:05-11:15 Pauza e kafes

 

11:15-12:15 Praktikë: Teknika muskulare (ekstremtitet e poshtme: M. gluteus maximus, piriformis, adductor longus, tensor fascia latae, quadriceps femoris,)

 

Lektor: Driton Tifeku

 

12:15-13:05 Praktikë: Teknika muskulare (ekstremitetet e poshtme: M. hamstrings, tibialis anterior, triceps surae, abductor hallucis) Lektor: Driton Tifeku

 

13:05-13:10 Diskutim dhe pyetje  
13:10-14:00 Pauza e drekës

 

 
14:00-14:50 Praktikë: Teknika muskulare (ekstremtitet e sipërme: m. Deltoideus, subscapularis, supraspinatus and infraspinatus, biceps brachi,) Lektor: Driton Tifeku

 

14:50- 15:50 Praktikë: Teknika muskulare (ekstremitetet e sipërme:  m.triceps brachi, extensor carpi radialis longus, supinator and pronator teres, palmaris longus) Lektor: Driton Tifeku

 

15:50-16:50  Praktikë: Teknika muskulare (Aplikimi në trung: m. pectoralis major et minor, trapezius, rectus abdominis, erector spinae (pjesa lumbale), erector spinae (pjesa cervikale), external oblique, internal oblique) Lektor: Driton Tifeku

 

16:50-17:00 Diskutim dhe mbyllja e dites se pare  
Dita 2 Programi  
 

 

09:00-10:00

Praktikë: Teknika ligamentare/tendinave (ligamentet kolaterale të gjurit, Tendini i Akilit, ligamentet kolaterale të nyjes së shputës, ligamenti Patellar ,Format speciale të teknikës ligamentare : Forma Yll ( për pikat e dhimbjes, për trigger points) Lektor: Driton Tifeku

 

10:00-11:00 Praktikë : Teknika korrektive (Jostabiliteti Glenohumeral , Skolioza, Hallux valgus, korrektimi i patellës) Lektor: Driton Tifeku

 

11:00-11:05 Diskutim dhe pyetje  
11:05-11:15 Pauza e kafes

 

11:15-12:15 Praktikë: Aplikimi për indikacionet specifike (Ekstremitetet e sipër : CTS, DeQuervians Tenosynovitis, Frozen shoulder,Impingement syndrome, Epicondylitis, Biceps tendonitis) Lektor: Driton Tifeku

 

12:15-13:10 Praktikë: Aplikimi për indikacionet specifike (Trungu:  TOS, Intercostal neurolgia, kontusionet e brinjëve, çrregullimet menstruale, hernia diskale, Sacroileitis) Lektor: Driton Tifeku

 

13:10-13:15 Diskutim dhe pyetje  
13:15-14:00 Pauza e drekës

 

 
14:00-15:00 Praktikë: Aplikimi për indikacionet specifike (Ekstremitetet e poshtme: shputa e rrafshët, fasciti plantar, osteoarthriti i gjunjëve, distorsioni i shputës) Lektor: Driton Tifeku

 

15:00-15:30 Praktikë: Teknika limfatike (Ekstremitetet e sipërme) Lektor: Driton Tifeku

 

15:30 – 16:00 Praktikë: Teknika limfatike (Ekstremitetet e poshtme) Lektor: Driton Tifeku

 

16:00 – 16 :15 Praktikë: Teknika limfatike  (Trungu) Lektor: Driton Tifeku

 

16 :15 – 17:00 Praktikë: Teknika limbfatike për probleme specifike ( Lëndimet akute të supit ,kontusionet e brinjëve, Lëndimet akute të gjurit, shputës, dorës, bursiti olekranonit) Lektor: Driton Tifeku

 

17:00 – 17:05 Diskutim, vleresimi perfundimtar nga pjesemarresit  
17:05 – 17:10 Ceremonia e shpërndarjes së çertifikatave